Kontakt

Komarovova 881/1 

956 17  Solčany

Tel. 0904 555 932

       0902118 445

nagyvati@post.sk